xingiayphepxanuocthai.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG

Với kinh nghiệm hơn 21 năm thành lập và phát triển, Công ty Môi trường VĂN LANG đã trở thành thương hiệu uy tín và là Đơn vị tư vấn các thủ tục môi trường, xử lý nước thải thủy sản, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý chất thải công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu tư vấn xử lý môi trường, tổng thầu xử lý môi trường VĂN LANG gắn liền với những dự án lớn của Chủ đầu tư trong và ngoài nước, các Tập đoàn đa quốc gia ... 
VĂN LANG đã trở thành một trong 5 công ty môi trường hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất giúp khách hàng an tâm, bền vững sản xuất, phát triển kinh tế.

Xin giấy phép xả nước thải

1. Giấy phép xả thải, xin cấp phép giấy phép xả thải là gì ?
Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mọi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất. Xin Giấy phép xả thải hay lập hồ sơ xin giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ nguồn thải đến nơi tiếp nhận xử lý, thuận lợi cho các doanh nghiệp không có điều kiện trực tiếp xử lý.
2. Mục đích cấp giấy phép xả thải?
Giấy phép xả thải sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương biết nguồn gốc xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận. Chính quyền sẽ dựa vào giấy phép xả thải để kiểm tra, đối chiếu và dễ kiểm soát lưu vực hơn.
3. Căn cứ pháp lý lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào môi trường
 - Luật tài nguyên nước 2013
 - Nghị định 201/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.

4. Đối tượng phải có xin cấp giấy phép xả thải
- Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có cơ sở, nhà máy,… đang hoạt động xả thải với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải lập báo cáo xả thải vào nguồn nước và xin cấp giấy phép xả thải. Tùy theo lưu lượng xả nước thải mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải khác nhau. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, tòa nhà thương mại, văn phòng, nhà máy, nhà xưởng, bệnh viện, phòng khám, khách sạn, nhà hàng, v.v.. xả thải với lưu lượng vượt quá 5 m3/ngày đêm đều phải lập hồ sơ đăng ký, xin phép xả nước thải vào nguồn nước (căn cứ mục 3 điều 16 nghị định 201/2013/NĐ-CP).
• Đối với những cơ sở xả chất thải vào nguồn nước đạt lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cấp giấy phép xả thải.
• Đối với những cơ sở xả chất thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm thì Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cấp giấy phép xả thải. 

* Thời hạn của giấy phép xả thải không quá 10 năm, được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Ngay tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải cũ vẫn còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.
5. Hồ sơ đề nghị  cấp giấy phép xả thải, thủ tục xin cấp lại giấy phép xả thải, Hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xả nước thải, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước quy định tại khoản 1 điều 33 NĐ 201/2013/ NĐ-CP bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải;
+ Đề án hoặc báo cáo xả nước thải;
+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải trước, sau xử lý và nguồn nước tiếp nhận;
+ Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.
Chú ý: Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

6. Cơ quan thẩm định, phê duyện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp sau đây:
    + Xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
    + Xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp còn lại.

7. Thời gian thẩm định, phê duyệt
- Đối với hồ sơ xin cấp phép xả thải hợp lệ: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định.
- Đối với hồ sơ phải bổ sung: Thời gian thẩm định sau khi hồ sơ được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.
Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

8. Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:
Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.
- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải.
- Bản sao giấy phép đã được cấp.

9. Thời hạn của giấy phép xả thải
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.
Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối thiểu quy định tại Khoản này thì giấy phép được cấp hoặc gia hạn theo thời hạn đề nghị trong đơn.

Quy trình lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước?
1. Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
2. Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: chất thải rắn, khí thải, nước thải và tiếng ồn,… Tìm hiểu các loại chất thải khác sinh ra trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
3. Đánh giá, nhận xét về mức độ tác động từ các nguồn ô nhiễm.
4. Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
5. Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải đang vận hành.
6. Thu thập mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp, công ty,… và mang đến phòng thí nghiệm phân tích kỹ.
7. Mô tả công trình xử lý nước thải: chế độ xả thải, phương thức xả thải, lưu lượng xả thải,…
8. Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải,… các doanh nghiệp, nhà máy cùng thải ra 1 nguồn tiếp nhận trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải.
9. Nêu đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải như sông, kênh, suối, rạch,… tiếp nhận nước thải với chế độ thủy văn.
10. Nhận xét và đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận về cả tự nhiên lẫn kinh tế xã hội.
11. Lấy mẫu nước tại các con kênh, con rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
12. Lấy mẫu nước tại sông tiếp nhận thải cuối cùng tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó mang đi phân tích.
13. Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
14. Đánh giá tác động việc xả thải của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào nguồn nước.
15. Tạo bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước nhận với tỷ lệ 1/10.000.
16. Tạo lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu phân tích.
17. Sau đó, lập hội đồng thẩm định kiêm phê duyệt hồ sơ xả thải cho cá nhân, đơn vị xin cấp giấy phép xả thải.

Các bộ luật quy định về việc xin giấy phép xả thải vào nguồn nước
- Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999;
- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.;
- Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất;
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Quý Khách Hàng có nhu cầu Tư vấn các thủ tục môi trường, Lập giấy phép đăng kinh doanh, giấy phép đầu tư, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ( DTM), Lập đề án bảo vệ môi trường, xin giấy phép xả thải, xin giấy phép đăng kí nước ngầm, đăng ký chủ nguồn chất thải, lập báo cáo hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường, lập thỏa thuận địa điểm xây dựng, báo cáo đầu tư, giấy chứng nhận, khảo sát điều tra, thu thập số liệu kiên quan đến dự án, đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm, biện pháp môi trường, giám sát môi trường.....

Tư Vấn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giấy, Tính toán hệ thống xử lý nước thải giấy, Bột giấy, Bản vẽ Cad xử lý nước thải giấy, Cấu tạo Thiết bị xử lý nước, Báo giá hệ thống xử lý nước thải bột giấy, Chi phí xây dựng hệ thống xử nước thải giấy, Tính Kinh tế Xử lý nước thải Dệt Nhuộm, Xử lý nước thải Thủy Sản, Xử lý nước cấp, Xử lý nước Khu Công Nghiệp, Xử lý nước thải chế biến giấy, Xử lý nước thải bột giấy, Xử lý nước thải Thủy Sản, Xử lý nước thải chế biến sữa, Xử lý nước thải váng sữa, Xử lý nước thải thực phẩm, Xử lý nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao...,

Hỗ trợ tư vấn công trình, Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải, Xử lý nước cấp, Tổng Thầu EPC, Tổng Thầu Xây Dựng, Tư Vấn Môi Trường, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Thủ tục môi trường, Hồ sơ môi trường, Cố vấn môi trường, Tư vấn giám sát môi trường, Vận hành hệ thống xử lý nước thải, Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải, Kiểm tra hỗ trợ tư vấn miễn phí công trình hiện hữu tại nhà máy .... 

Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang

Địa chỉ trụ sở: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP HCM

Email: congtymoitruongvanlang@gmail.com

Website: http://vlc.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vlc.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0AzgJssqlZu8m6k4o3iCAwview_as=subscriber

Hotline: 0946 758 660 - Mr. Hiếu

Phòng Marketing - Kinh Doanh Công Ty Môi Trường Văn Lang

Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

Tổng Thầu EPC Thiết Kế Thi Công Dự Án Môi Trường, Tư Vấn Dịch Vụ Môi Trường, Vận Hành Bảo Trì Hệ Thống Xử Lý Môi Trường, Sản Phẩm Thương Mại.
1/1 Đường số 5 - P.7 Quận Gò Vấp TP.HCM Việt Nam
(028) 39 846 640 - (028) 39 846 641
congtymoitruongvanlang@gmail.com - vanlang@vlc.vn